۱۳۸۹ شهریور ۱۱, پنجشنبه

اگر سگى به تو حمله كرد، در جايت به ايست. فرار كني دنبالت ميكند (قابل توجه آنانكه به دعوت به مدارا ميكنند)

يك قدم عقب بروي ، دو قدم پيش ميايند. اين رسم سگان ولايت است. بايد به سمتشان حمله كرد. سكوت ما ، سكون ما و آرامش طلبي ما تا به حدي گستاخشان كرده است كه شبانه بر در ميكوبند به كشتن چراغ. امروز به خانه مهدي كروبي يورش برده اند در آستانه روز ايــــــــران(قدس). در شهر چهار نعل ميتازند و قداره ميكشند و حريف ميطلبند. فردا كه بلند آفتاب برآيد، يا هستي و هستم و نور را در شهر قسمت خواهيم كرد و يا چون آفتاب حضور ما برود كه غروب كند، اين سگان ولايت، بر آستانه در خانه تك تك ما خواهند كوبيد. بايد استاد و مقاومت كرد. بايد حركت از اين پيش شتابانتر كرد. همراه باش. همراه باش . همراه شو عزيز.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر